ALGEMENE VOORWAARDEN

Uyting & Neves Kunststof Projecten B.V.
geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 84946326, gevestigd aan de Lipperkerkstraat 266, 7533 AJ te Enschede. Hierna te noemen: Opdrachtnemer

Artikel 1: Definities
a. Opdrachtnemer: Uyting & Neves Kunststof Projecten B.V.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
(hierna: de consument) of rechtspersoon die, al dan niet in het kader van diens bedrijf of beroep (hierna: de niet-consument) aan Uyting & Neves Kunststof Projecten B.V.

de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. c. Derden: contractpartij van Uyting & Neves Kunststof Projecten B.V.

d. Meerwerk: al hetgeen door Uyting & Neves Kunststof Projecten B.V.
hetzij op verzoek of last van opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel

gewijzigde voorschriften boven in de aanneemovereenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die aanneemovereenkomst omschreven werkzaamheden worden gepresenteerd.
e. Montage: de montage door middel van stelkozijnen en afvoeren oude kozijnen, montage en afwerking nieuwe kozijnen en aan de binnenzijde met progé, tenzij anders is overeengekomen. Werkzaamheden zoals stukadoors, beton- en schilderwerkzaamheden enz. vallen hier niet onder, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, is dit geen verplichting van de Opdrachtnemer en komt dit voor rekening en risico voor Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Opdrachtnemer betreffende de verkoop en levering, be- en/of verwerking en montage van kunststof gevelelementen en aanverwante producten, inclusief de bijkomende werkzaamheden van bouw constructieve aard die nodig zijn om de verkoop en levering, be- en/of verwerking en montage van kunststof gevelelementen mogelijk te maken in een bouwproject.
2.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen worden te betrokken. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer gaan voor de Algemene Voorwaarden van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.4 Indien in de artikelen van deze algemene voorwaarden niet expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen consument en niet-consument, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op beide partijen. De toepasselijkheid zoals bedoeld in de laatste volzin is te herkennen aan het gebruik van de term ‘opdrachtgever’ in de artikelen.

Artikel 3: Afwijkende bedingen
3.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien Opdrachtnemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

Artikel 4: Aanbieding en overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2 De offerte van opdrachtnemer is gedaan op de door opdrachtgever verstrekte informatie waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 De inhoud van folders, drukwerk, informatie op website e.d. binden Opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
4.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.6 Mondeling toezeggingen door personeel, adviseurs en vertegenwoordigers van Opdrachtnemer zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd of staan vermeld op de opdrachtbevestiging.
4.7 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en bijlage daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel versterkte proefexemplaren strekken slecht er indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer. Geringe afwijkingen vormen ook geen belemmering voor betaling door opdrachtgever, leveren geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst voor opdrachtgever en leveren geen recht op schadevergoeding aan opdrachtgever. Indien de aanbieding wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is opdrachtgever bevoegd op de overeenkomst te ontbinden.
4.8 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer. De schriftelijke bevestiging dan wel de feitelijke uitvoerig wordt aangemerkt als aanvaarding.
4.9 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer baseert de prijzen in de aangeboden offerte op de prijsbepalende factoren zoals die op dat moment gelden.
5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, indien daarvoor aanleiding bestaat, om de prijzen op onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet reeds betaalde goederen of diensten aan te passen aan eventuele wijzigingen in prijsbepalende factoren.
5.4 Prijsstijgingen krachtens een prijsbepalende factor die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden doorberekend. Niet-consument is verplicht de doorberekening te accepteren of kan beslissen dat het werk eenvoudiger of beperkter moet worden, opdrachtnemer moet er zich voor zover redelijk en mogelijk aan houden.
5.5 Indien de bepaalde richtprijs krachtens een prijsbepalende factor is verhoogd en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft consument het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij hier kennis van heeft genomen of redelijkerwijs van had kunnen nemen schriftelijk te ontbinden. Consument dient na de ontbinding de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan de opdrachtnemer.
5.6 Prijsstijgingen veroorzaakt door een prijsbepalende factor worden als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van het meerwerk dient te geschieden gelijk met de hoofdsom.
5.7 Indien tussen het aangaan van de overeenkomst en de oplevering onvoorziene kostenstijgingen en hogere kosten ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, worden deze kosten doorberekend aan opdrachtgever tenzij opdrachtnemer moet weten dat de informatie onjuist was en niet op de hoogte kon zijn van prijsstijgingen.
5.8 Opdrachtnemer ontvangt voor aanvang werkzaamheden 40% van de hoofdsom als aanbetaling 50% bij levering en of monteren. De resterend 10k% wordt voldaan bij oplevering.

Artikel 6: Meer- en minderwerk
6.1 Het werk bevat alleen datgeen dat tussen partijen is overeengekomen
6.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst vast komt te staan dat voor de uitvoering van de werkzaamheden meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij de aanvaarding van de opdracht redelijkerwijs was te voorzien, is de opdrachtnemer verplicht opdrachtgever daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
6.3 Niet-consument is verplicht om zijn medewerking te verlenen indien een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 6.2. De meerkosten komen voor rekening van de niet-consument en zullen aan opdrachtnemer worden betaald.
6.4 Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een prijsstijging als bedoeld in artikel 6.2. Consument is verplicht om na de ontbinding de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan Opdrachtnemer. Indien consument geen ontbinding vordert, komen de meerkosten voor rekening van consument en zullen aan opdrachtnemer worden betaald.
6.5 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
6.6 Door Opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst
7.1 Producten, die als klant specifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen, waarbij de producten speciaal worden besteld voor de klant, dan wel het product op verzoek wordt gemaakt. Klant specifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de orderbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klant specifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing (art. 6:230p BW).
7.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te alle tijde ontbinden. Opdrachtgever is tevens bevoegd om de uitvoering geheel of tijdelijk stil te leggen. Opdrachtnemer heeft in beide gevallen recht op een volledige schadeloosstelling. De vergoeding wordt naar evenredigheid vastgesteld aan de hand van de gemaakte uren en kosten ofwel de arbeidsuren, het materiaal en de begrote winst over het gehele werk. De winstderving wordt daarbij bepaald op 10% vermeerderd met omzetbelasting.
7.3 consument dient bij ontbinding van de overeenkomst tenminste 20% van overeengekomen koopsom te voldoen aan Opdrachtnemer tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.
7.4 Niet-consument dient bij ontbinding van de overeenkomst tenminste 30% van de overeengekomen koopsom en een contractuele boete van 20% te voldoen aan Opdrachtnemer, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer.
7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht door middel van een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
7.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtnemer op redelijke grond en gewichtige redenen geen gevolgd geeft aan de aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever. De schade voortvloeiend uit de ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtnemer is voor rekening en risico voor Opdrachtgever.
7.7 Bij constatering van asbest is Opdrachtgever aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende extra kosten en komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien na het sluiten van de overeenkomst dan wel tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer of door een derde ingeschakeld door Opdrachtnemer asbest wordt geconstateerd is Opdrachtgever volledig aansprakelijk en worden alle extra gemaakt kosten en de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt in rekening gebracht bij
Opdrachtgever. De verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende of milieuvervuilend materiaal dat is achtergelaten door opdrachtnemer of derde, dient Opdrachtgever op eigen kosten te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.
7.8 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien asbest wordt geconstateerd. Ook in het geval van ontbinding van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de gemaakte kosten en de geleden schade door Opdrachtnemer te vergoeden.
7.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om voor aanvang van de werkzaamheden en tussentijds, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
in het geval opdrachtgever de overeengekomen deelfacturen en eindfactuur dan wel de éénmalige factuur niet tijdig betaald.

Artikel 8: Inschakeling derden
8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer dient hieromtrent Opdrachtgever op voorhand te informeren en om toestemming te vragen.
8.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen, tenzij anders is overeengekomen, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.3 Opdrachtnemer is echter, behoudens zijn opzet op grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de benodigde en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en medewerking verlenen.
9.2 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer stellen.
9.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.4 Opdrachtgever zorgt indien van toepassing voor krediet- of projectfinanciering of verschaft zekerheid aan opdrachtnemer dat krediet- op projectfinanciering tot stand komt, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd door opdrachtnemer.
9.5 Opdrachtgever is verplicht om na de totstandkoming van de overeenkomst 2 afschriften van de bank of andere financiers in het breedste zin des woords in het bezit te stellen van de opdrachtnemer waaruit duidelijk blijkt dat de financiering als bedoeld in artikel 9.4 niet tot stand is gekomen.
9.6 Indien opdrachtnemer voor aanvraag van de werkzaamheden in het bezit word gesteld van de in artikel 9.5 bedoelde bewijsstukken en vast staat dan krediet- of projectfinanciering niet wordt verstrekt aan opdrachtgever treedt ontbinding van de overeenkomst in en geldt dat opdrachtgever 20% van de aankoopsom is verschuldigd aan opdrachtnemer. Indien er reeds werkzaamheden door opdrachtnemer zijn uitgevoerd dient naast betaling van 20% van de aankoopsom tevens alle gemaakte kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden te worden vergoed aan de opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan in overleg met opdrachtnemer afwijken van deze betalingsverplichting.
9.7 Opdrachtgever zorgt voor het wegnemen van publiek- en privaatrechtelijke belemmeringen die aan de realisatie van een bouwproject in de weg kunnen staan. Opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat opdrachtnemer beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en toewijzingen en over beschikkingen voor het bouwplan, deze kosten zijn voor de rekening van opdrachtgever alsmede de kosten voor precariorechten, een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer.
9.8 Opdrachtgever stelt vóór de totstandkoming van de overeenkomst iedere aanwezigheid van asbest uit; uitgaan van slechts een vermoeden van afwezigheid van asbest is onvoldoende. Opdrachtgever is verplicht om voor de totstandkoming van de overeenkomst onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest in een bouwproject. Bij aanwezigheid van asbest in het bouwproject moet opdrachtgever een monster nemen en het monster aanbieden aan een laboratorium ter onderzoek. Indien hieruit blijkt dat er asbest aanwezig is, zal er voor de verwijdering van de met asbesthoudende materialen een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld door opdrachtgever.
9.9 Aangetroffen asbesthoudende of milieuvervuilend materiaal wordt door opdrachtnemer of derde voor rekening en risico van opdrachtgever bij opdrachtgever achtergelaten.
9.10 Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk twee weken, voor aanvang van de overeengekomen datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden, te waarschuwen dat om welke reden dan ook de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het afgesproken tijdstip.
9.11 Niet-consument zorgt er voor dat het personeel van opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het gebouw en het terrein. Het terrein moet bereikbaar zijn via een bestrate of anderszins verharde weg, waarin of waarop de werkzaamheden moeten worden verricht voor de duur die nodig is om de uitvoering van het bouwproject te realiseren door opdrachtnemer waarbij zij niet worden belemmerd door obstakels en hun werkzaamheden ononderbroken kunnen voortzetten. Niet- consument zorgt er voor dat materialen werktuigen, bouwstoffen aan en of/ afgevoerd kunnen worden. Voor opslagruimte van groot materiaal zorgt niet-consument, tenzij anders is overeengekomen. Niet-consument stelt, zonder aanspraak op een vergoeding, de benodigde elektrische aansluitmogelijkheden, water en verlichting ter beschikking aan het personeel van opdrachtnemer. Het herstel van tuinen, gewassen en bestratingen is de verplichting van opdrachtgever.

Artikel 10: Verplichtingen Opdrachtnemer
10.1 Opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden goed en deugdelijk uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.
10.2 Opdrachtnemer is verplicht om de aangegeven maten en definitieve tekening(en) van opdrachtgever en al hetgeen daaromtrent tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen bepalend te laten zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.
10.3 Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering.
10.4 Opdrachtnemer is verplicht om de opdracht zelf te verrichten behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder omstandigheden door derden mag laten uitvoeren.
10.5 opdrachtnemer zorgt op eigen risico voor vervoer en opslag van de door opdrachtgever gekocht goederen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.6 Opdrachtnemer kan met niet-consument afwijkende schriftelijke afspraken maken over het recht op levering van bepaalde materialen op de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk.
10.7 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.

Artikel 11: Levering en uitvoering werkzaamheden
11.1 De opgegeven levertermijnen in de overeenkomst zijn niet bindend en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een enkele overschrijding van de levertijd is voor het intreden van het verzuim steeds een nadere ingebrekestelling vereist van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd in geval van overschrijding van de levertijd tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging.
11.2 Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 3 maanden wordt overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van Opdrachtgever komen. 11.3 Indien de overeengekomen datum van levering is vertraagd door een toerekenbare handeling van Opdrachtgever dan wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging. Onder toerekenbare handeling wordt verstaan het niet voldoen aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of door het niet van het verlenen van medewerking dat van Opdrachtgever gevergd mag worden tot uitvoering van de overeenkomst.
11.4 De levertijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
11.5 Goederen gelden als geleverd, zodra Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis heeft gesteld dat de goederen, al dan niet geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Opdrachtnemer of bij een derde klaar staan om in opdracht van Opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde goederen voor risico van de Opdrachtgever.
11.6 Levering kan in gedeelten geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.7 Indien Opdrachtgever het afnemen van de gekochte goederen op het overeengekomen moment van levering weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening van Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever blijft gehouden tot nakoming van de verbintenis. 11.8 Uitvoering van de werkzaamheden vangt in overleg met Opdrachtgever zo spoedig na de levering van de goederen aan.
11.9 De duur van de uitvoering van de werkzaamheden wordt in overleg met Opdrachtgever door Opdrachtnemer vastgesteld en is afhankelijk van de omvang van het bouwproject en van de omstandigheden van het geval.
11.10 Opdrachtnemer maakt aan Opdrachtgever kenbaar wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en zorgt ervoor dat de eindinspectie wordt verricht door montagemonteurs werkzaam in loondienst van Opdrachtnemer in bijzijn van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, waarbij ondertekening van de aflever-bon door beide contractpartijen het tijdstip is waarop het werk wordt geacht te zijn opgeleverd. Resterende werkzaamheden vallen uitdrukkelijk niet onder montage werkzaamheden, de opdracht is door opdrachtnemer derhalve voltooid. Onder resterende werkzaamheden wordt verstaan werkzaamheden die niet rechtstreeks van invloed zijn op de functionaliteit van de geleverde en gemonteerde goederen.

Artikel 12: Oplevering en Reclamering
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– Indien Opdrachtnemer, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst van Opdrachtnemer.
Deze opleveringscontrolelijst dient door partijen te
worden ondertekend;
– Na verloop van acht dagen nadat Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld
dat de werkzaamheden voltooid zijn en de Opdrachtgever heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.
12.2. Kleine gebreken en/of opleverpunten zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken en/of opleverpunten zullen door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden hersteld.
12.3 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen c.q. van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Opdrachtnemer wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame, tenzij Opdrachtgever in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
12.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 12.3 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.
12.5 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Indien de gebrekkige levering of plaatsing door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd zal zij kosteloos voor herstel zorgdragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van koper komt.
12.6 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 13: Garantie
13.1 De fabrieksgarantie c.q. de garantie van de importeur c.q. leverancier van het product zijn op het product van toepassing. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen fabrieksgarantie wordt bij een normaal gebruik en een normaal onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantievoorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren te rekenen van de datum van montage. Bovenstaande heeft enkel betrekking op producten met fabrieksgarantie.
13.2 De garantie van goederen vallend onder de fabrieksgarantie omvat uitsluitend vervanging of het herstel ter keuze van de opdrachtnemer hetgeen door Opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
13.3 Voor het geleverde goederen zonder fabrieksgarantie strekt de garantie zich in het algemeen niet verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen.
13.4 Buiten de garantie vallen: normale slijtage, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, kleine
onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die het gevolg zijn van vormverandering in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of het gebruik van ondeugdelijke materialen. Beschadigingen die het gevolg zijn van bouwwerkzaamheden die door of vanwege opdrachtnemer zijn of worden verricht. Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg van onjuist, ondeskundig of ruw gebruik van het geleverde.
13.5 Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden- en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden aan de kust, etc. etc).
13.6 De garantie vervalt indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer reparatie of andere werkzaamheden aan het geleverde product verricht of laat verrichten.
13.7 De garantie voor montagewerkzaamheden is beperkt tot het deugdelijk uitvoeren van de montagewerkzaamheden gedurende een bepaalde periode.
13.8 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
13.9 Het inroepen van de garantie kan voor opdrachtgever geen reden zijn om de betalingsverplichting niet na te komen.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, aardbevingen, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
14.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
14.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden en incassokosten
15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
15.2 Opdrachtgever maakt in de offerte kenbaar voor opdrachtgever welke termijn of termijnen in rekening worden gebracht voor de uitvoering van de werkzaamheden.
15.3 Opdrachtgever dient de deelfacturen en de eindfactuur of de eenmalige factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
15.4 De eind- of éénmalige factuur dient uiterlijk op de dag waarop de eindinspectie plaatsvindt en de aflever-bon door beide contractpartijen wordt ondertekend te zijn voldaan door opdrachtgever. De eindinspectie wordt zoveel mogelijk gepland op de uiterlijke betaaldatum van bedoelde facturen. Mocht de eindinspectie door omstandigheden op een later moment plaatsvinden is opdrachtgever gerechtigd betaling van de eind- of éénmalige factuur uit te stellen tot aan de verlate dag van de eindinspectie. De dag van de inspectie wordt dan aangemerkt als uiterlijk betalingstermijn. Consument ontvangt de eind- of éénmalige factuur tenminste 14 dagen voor de dag van de eindinspectie, voor niet-consument wordt tenminste 5 dagen gehanteerd. 15.5 De opdrachtgever is verplicht om de eindfactuur of éénmalige factuur te voldoen ook al blijkt na de eindinspectie dat opdrachtnemer resterende werkzaamheden dient te verrichten. Kleine gebreken en/of opleverpunten zijn geen reden tot verlenging van de betalingstermijn.
15.6 Opdrachtgever kan uitdrukkelijk slechts bij wijze van uitzondering onder goedkeuring van
opdrachtnemer afwijken van haar betalingsverplichting zoals is genoemd in artikel 15.3 onder de voorwaarde dat opdrachtgever tenminste 90% van de gehele aankoopsom voldoet, dit percentage kan eenzijdig naar inzicht van opdrachtnemer in redelijkheid worden verhoogd naar gelang van de omvang van het bouwproject. Na de ontvangst van de betaling zoals in dit artikel is bedoeld zal opdrachtnemer overgaan tot het doen van verrichten van de resterende werkzaamheden waarnaar opdrachtgever is verplicht om het resterende bedrag van de koopsom te voldoen aan opdrachtnemer op de aangegeven wijze op de factuur door opdrachtnemer.
15.7 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
15.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn, is de niet-consument zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 11% per jaar verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor consument geldt dat bij het uitblijven van betaling de opdrachtnemer een aanmaning stuurt aan consument waarbij consument 14 dagen de tijd krijgt om de facturen te voldoen. In deze aanmaning worden de gevolgen van uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten vermeld. Het verzuim treedt in indien betaling van het volledige verschuldigde bedrag doorconsument na de aanmaning uitblijft. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd tot het vorderen van alle openstaande facturen en tevens de buitengerechtelijke overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (W.I.K.).
15.9 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.10 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
15.11 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat haar niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is zij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. 15.12 Levering en verrichte diensten in gedeelten levert voor opdrachtgever geen recht op de overgekomen betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen, noch levert het een grond op voor het vorderen van ontbinding van de overeenkomst.
15.13 In het geval de verschuldigde betaling uitblijft door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd voor toekomstige leveringen of diensten een voorschot te verlangen dan wel om de overeenkomst te ontbinden of om de werkzaamheden geheel of tijdelijk stil te leggen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
16.1 Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer.
16.2 Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer beslag op de goederen wordt gelegd.
16.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor ondeugdelijk geleverde goederen is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 13.1 tot en met artikel 13.9 betreffende garantie.
17.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade aan goederen welke reeds bij aanvang van de werkzaamheden onderdeel waren van het bouwproject en door Opdrachtnemer zijn gedemonteerd dan wel zijn gemonteerd wordt uitgesloten.
17.3 Indien vertragingen ontstaan ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of stagnatie optreedt door overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt de overeenkomst automatisch verlengd tot het moment waarop Opdrachtnemer kan leveren of over kan gaan tot uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever komt in dit geval geen enkel recht toe tot het vorderen van een schadevergoeding, het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst of tot het weigeren van afname van de goederen of diensten.
17.4 Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere- al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft opdrachtnemer niet te vergoeden.
17.5 Indien tijdens het transport van de goederen door opdrachtnemer verlief of schade optreedt aan de vervoerde goederen is dit voor rekening en risico van opdrachtnemer. In afwijkende afspraken zijn gemaakt over de levering en vervoer van goederen zijn de meer kosten voor rekening van opdrachtgever.
17.6 Opdrachtnemer is voor onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Opdrachtnemer.
17.7 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 17.8 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, zoals de maten, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
17.9 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.
17.10 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
17.11 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige levering.
17.12 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de dekking die de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer biedt. Als, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde dat Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.13 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
17.14 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
17.15 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
17.16 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege Opdrachtnemer geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.
17.17 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd en/of beschikbaar gesteld materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Enschede. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.